ARBETSRÄTT

ETT CENTRALT RÄTTSOMRÅDE FÖR EN EFFEKTIV ORGANISATION

ARBETSRÄTT

ETT CENTRALT RÄTTSOMRÅDE FÖR EN EFFEKTIV ORGANISATION

Trägårdhs arbetsrättsliga kompetensgrupp erbjuder rådgivning avseende alla typer av arbetsrättsliga ärenden och biträder regelbundet företag vid upprättande och omförhandling av anställningsavtal, uppsägningar eller avskedande, omorganisation och arbetsrättsliga frågor som sammanhänger med skydd för företagshemligheter och mot otillbörlig konkurrens från anställda samt vid företags- eller verksamhetsöverlåtelser. Därutöver biträder Trägårdh företag i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) inklusive med upprättande av olika policydokument.

I samband med viktigare beslut i verksamheten ska arbetstagarorganisationer hållas informerade och ges möjlighet att förhandla i frågorna, vilket är processer som Trägårdhs medarbetare ofta hanterar tillsammans med representanter hos våra klienter. Ibland uppstår tvister mellan arbetsgivare och arbetstagare och i dessa fall bidrar vi självfallet med rådgivning vid förlikningsförhandlingar eller vid domstolsprocesser.

Relevanta Artiklar

Bolag

Associationsrätt/bolagsrätt i bred bemärkelse inklusive företagsanalyser, företagstransaktioner och verksamhetsöverlåtelser (M&A), upprättande av aktieägaravtal, rådgivning rörande styrelse- och ägaransvar, finansiering, etableringar och omorganisationer.

Läs Mer

Fastigheter

Fastighetsrätt och till fastigheter relaterade rättsområden såsom entreprenadrätt, kommersiell hyresrätt, hyres- och arrendetvister, fastighetstransaktioner samt rådgivning rörande samtliga därmed sammanhängande avtal och tvister.

Läs Mer

Tvister

Tvistelösning/processrätt i samband med tvist vid allmän domstol, förvaltningsdomstol eller specialdomstol samt rådgivning och biträde i samband med skiljeförfaranden, förlikningsförhandlingar och medling.

Läs Mer

Insolvens

Insolvensrätt inklusive konkursförvaltning, uppdrag som rekonstruktör vid företagsrekonstruktioner och som likvidator i likvidationer samt rådgivning till företag i kris och upprättande av företags- och konsekvensanalyser.

Läs Mer

ARBETSRÄTT

Arbetsrättsliga frågor vid köp, försäljning eller omstruktureringar av företag, upprättande av anställningsavtal, arbetsmiljöfrågor, förhandlingar med fackliga organisationer, uppsägningar, avskedande, avtalstolkning och tvister.

Visas just nu