FASTIGHETSRÄTT

FASTIGHETSRÄTT UR ETT AFFÄRSMÄSSIGT PERSPEKTIV

FASTIGHETSRÄTT

FASTIGHETSRÄTT UR ETT AFFÄRSMÄSSIGT PERSPEKTIV

Fastighets- och entreprenadrätt är historiskt ett av Trägårdh Advokatbyrås främsta specialistområden. I kompetensgruppen finns jurister med erkänt hög expertis. Med benämning av området som ”fastigheter” vill vi beskriva vår verksamhet som juridisk rådgivare och samarbetspartner inom samtliga rättsområden och frågor som berör fastigheter såsom t ex fastighetsrätt, entreprenadrätt och kommersiell hyresrätt. 

De juridiska frågor som kan uppstå kring entreprenad- och fastighetsutvecklingsprojekt är ofta komplexa, med många inblandade parter och avtalsrelationer. Entreprenadrätten är dessutom särpräglad och omges inte av någon omfattande lagreglering. Här gäller istället branschvillkor som har växt fram under många år. De tongivande standardavtalen AB 04 och ABT 06 har på senare år kommit att kompletteras med utökade samverkansavtal (partering) samt olika sofistikerade upplägg om riskfördelning och incitament. Vid arbete på området oavsett fas (förberedelse och granskning eller tvist) ligger nyckeln i god kommunikation och ett strategiskt tänkande med råd och riskanalyser anpassade till varje enskilt projekt.

Inom ramen för vår verksamhet biträder vi våra klienter med planering, granskning, genomförande av entreprenad- och exploateringsprojekt samt i frågor som rör fastigheter, fastighetstransaktioner och kommersiell hyresrätt. Likaså företräder vi våra kunder i samband med frågor om kapitalanskaffning och finansieringsalternativ samt vid avtalsförhandlingar och i tvister som uppkommer.

Relevanta Artiklar

Bolag

Associationsrätt/bolagsrätt i bred bemärkelse inklusive företagsanalyser, företagstransaktioner och verksamhetsöverlåtelser (M&A), upprättande av aktieägaravtal, rådgivning rörande styrelse- och ägaransvar, finansiering, etableringar och omorganisationer.

Läs Mer

Fastigheter

Fastighetsrätt och till fastigheter relaterade rättsområden såsom entreprenadrätt, kommersiell hyresrätt, hyres- och arrendetvister, fastighetstransaktioner samt rådgivning rörande samtliga därmed sammanhängande avtal och tvister.

Visas just nu

Tvister

Tvistelösning/processrätt i samband med tvist vid allmän domstol, förvaltningsdomstol eller specialdomstol samt rådgivning och biträde i samband med skiljeförfaranden, förlikningsförhandlingar och medling.

Läs Mer

Insolvens

Insolvensrätt inklusive konkursförvaltning, uppdrag som rekonstruktör vid företagsrekonstruktioner och som likvidator i likvidationer samt rådgivning till företag i kris och upprättande av företags- och konsekvensanalyser.

Läs Mer

ARBETSRÄTT

Arbetsrättsliga frågor vid köp, försäljning eller omstruktureringar av företag, upprättande av anställningsavtal, arbetsmiljöfrågor, förhandlingar med fackliga organisationer, uppsägningar, avskedande, avtalstolkning och tvister.

Läs Mer