FASTIGHETSRÄTT

FASTIGHETSRÄTT UR ETT AFFÄRSMÄSSIGT PERSPEKTIV

FASTIGHETSRÄTT

FASTIGHETSRÄTT UR ETT AFFÄRSMÄSSIGT PERSPEKTIV

Fastighets- och entreprenadrätt är historiskt ett av Trägårdh Advokatbyrås främsta specialistområden. I kompetensgruppen finns jurister med erkänt hög kompetens inom dessa ofta komplexa rättsområden.
Vid fastighetsöverlåtelser fungerar vi som rådgivare och bollplank hela vägen från förhandling till slutgiltigt genomförande. Konsultation kring kapitalanskaffning och finansieringsalternativ är ett annat viktigt arbetsområde, liksom biträde vid små som stora entreprenadprojekt.
Vanliga uppdrag är upprättande, förhandling och granskning av hyres- och arrendeavtal eller biträde vid tvister kring dessa avtal.

KONTAKTPERSONER INOM DETTA KOMPETENSOMRÅDE

Bolag

Associations-/bolagsrätt, företagsanalyser, köp och försäljning, avtal, förhandlingar, styrelse- och ägaransvar, transaktioner, finansiering, etableringar, omorganisationer.

Läs mer

Fastigheter

Fastighetsrätt, finansiering, kommersiell hyresrätt, hyres- och arrendetvister, entreprenader, transaktioner, avtal.

Visas just nu

Tvister

Tvistelösning/processrätt, domstolsprocesser, skiljeförfaranden, förlikningar, medlingar.

Läs mer

Insolvens

Insolvensrätt, konkurser, företagsrekonstruktioner, likvidationer, konsekvensanalyser.

Läs mer

ARBETSRÄTT

Arbetsrättsliga frågor vid köp, försäljning eller omstruktureringar av företag, upprättande av anställningsavtal, arbetsmiljöfrågor, förhandlingar med fackliga organisationer, avtalstolkning och tvister.

Läs mer