INFORMATION

Media fylls i dagsläget av rapporter om coronavirusets framfart och riskerna för att drabbas av sjukdomen covid-19. I skrivande stund klassas smittorisken som mycket hög och folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symptom[1] att undvika sociala kontakter för att inte smitta andra. UD avråder från alla icke nödvändiga resor till alla länder och har skärpta reserekommendationer (dvs. avråder helt från alla resor) till vissa länder.

För arbetsgivare och arbetstagare innebär spridningen av coronaviruset stora utmaningar. Vissa branscher är mycket hårt drabbade och man kan behöva inhämta s.k. krisrådgivning för att hantera situationen. Vi får många frågor redan idag inom olika rättsområden (inkluderande arbetsrätt och insolvensrätt) till följd av detta.

Idag, den 16 mars 2020, har regeringen föreslagit ytterligare åtgärder i syfte att rädda svenska arbetstillfällen och företag.

Förslaget som lades idag innebär bl.a. att:

– Möjlighet till korttidspermittering ska införas, vilket innebär att arbetsgivares lönekostnader kan minska med hälften genom att staten står för en del av kostnaderna. Arbetstagaren ska dock få ut över 90 % av lönen. Förslaget om korttidspermittering kommer att likna reglerna om korttidsarbete och föreslås träda ikraft den 7 april 2020 men ska få tillämpas redan från idag den 16 mars 2020.

– Staten föreslås tillfälligt ta hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj.

– Företag föreslås få likviditetsförstärkning via skattekontot, vilket innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms som redovisas månadsvis eller kvartalsvis. Anståndsmöjligheterna omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas längst under 12 månader. De nya reglerna föreslås börja gälla den 7 april 2020 men ska kunna tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020.

Även tidigare har åtgärder införts för att försöka minska smittspridningen såsom slopat karensavdrag och i helgen kom besked om att läkarintyg inte ska behövs under de första 14 dagarna av sjukdom.

Exakt hur ovan angivna förslag kommer att genomföras är inte redovisat ännu.

Arbetsgivare och arbetstagare samverkar i stor utsträckning för att hantera den uppkomna situationen, vilket troligen är i båda parters och intressen. 

Arbetsrättsligt gäller dock att man som arbetstagare bör och får sjukskriva sig vid sjukdomssymptom och att man ska stanna hemma och anmäla VAB för vård av sjukt barn om det är barnet som är sjukt. Finns det risk för att man bär på smitta utan att man uppvisar egna sjukdomssymptom, bör man och får man, frånvara från arbetet enligt regelverket för smittbärare och då kan man uppbära smittbärarpenning.

Övrig frånvaro från arbetet, t.ex. till följd av att förskola eller skola stänger eller man känner en allmän oro för smitta, tillhör en riskgrupp, eller får svårt att ta sig till och från arbetet (t.ex. om man bor i ett land som stängt gränserna), får hanteras med arbetsgivaren i det enskilda fallet och man får undersöka om det finns möjlighet att ta ut semester, föräldrapenning eller om man kan få vara tjänstledig utan lön. I vissa fall går det att överenskomma om att arbetstagare ska arbeta hemifrån. Detta kan också vara initierat av arbetsgivaren i ett arbetsmiljöperspektiv eller verksamhetsperspektiv. Notera dock att en arbetstagare inte kan kräva att få arbeta hemifrån utan att en sådan överenskommelse har träffats med arbetsgivaren. Frånvaro i ett sådant fall kan komma att anses utgöra olovlig frånvaro.

Informationen uppdateras löpande, i princip dagligen. Ovanstående information gäller just nu. Aktuell och bekräftad samhällsinformation finns på krisinformation.se (länk). Det kan även vara intressant att följa information som lämnas på Folkhälsomyndighetens hemsida (länk) och av regeringen (länk) och utrikesdepartementet (länk). Information om vad som gäller vid sjukdom uppdateras på försäkringskassans hemsida (länk) och all information om korttidspermittering/korttidsarbete publiceras på Tillväxtverkets hemsida (länk).

[1] Symptom vid covid-19 är torrhosta, feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel-och ledvärk. Källa: krisinformation.se den 16 mas 2020.

Kort fakta om Trägårdh

Trägårdh Advokatbyrå har kontor i Malmö och i Lund. Advokatbyråns huvudsakliga kompetensområden är insolvensrätt, fastighetsrätt (inklusive kommersiell hyresrätt och entreprenadrätt), företagstransaktioner, bolagsrätt, arbetsrätt och tvistelösning.