INFORMATION/ARTIKEL

LÖNEGARANTI VID KONKURS OCH FÖRETAGSREKONSTRUKTION
 
HUR FÖRETAGEN OCH ARBETSGIVARE KAN BIDRA TILL EN EFFEKTIV HANDLÄGGNING

När en verksamhet drabbas av ekonomiska bekymmer och måste inleda ett rekonstruktions- eller konkursförfarande drabbas oundvikligen de arbetstagare som finns i verksamheten. Den statliga lönegarantin inträder som ett statligt skyddsnät för att minska de ekonomiska effekterna för den enskilde arbetstagaren, både i samband med företagsrekonstruktion  och vid konkurs, men många upplever en osäkerhet kring vilka rättigheter och skyldigheter som gäller för anställda inom rekonstruktions- och konkursförfarandet.

Jag och mina kollegor på Trägårdh Advokatbyrå har en gedigen erfarenhet av att hantera konkurser och företagsrekonstruktioner och, inte minst, frågor rörande lönegaranti och frågor av arbetsrättslig natur som uppkommer i samband härmed.

Frågor avseende lönegaranti och de anställdas löneanspråk är en av många akuta inledande åtgärder som vi, i egenskap av konkursförvaltare och rekonstruktörer, måste ta oss an. Icke desto mindre har systemet sina brister och hanteringen leder ofta, särskilt om beslut om konkurs eller rekonstruktion tas i nära anslutning till att lönerna skulle ha utbetalats, till att den ordinarie löneutbetalningen blir fördröjd. Likviditetsbrist kan därför uppstå hos arbetstagare med små privatekonomiska marginaler. Diverse räkningar kan inte betalas och det blir svårt att få pengarna att räcka ens till basala hushållsbehov. Som arbetsgivare kan Du genom vissa enkla åtgärder underlätta och påskynda lönegarantihanteringen.

Denna text är tänkt som en hjälp och vägledning till Dig som vill göra mesta möjliga för att Dina arbetstagare ska drabbas så lite som möjligt när företaget går i konkurs eller ska rekonstrueras inom ramen för en företagsrekonstruktion.

Processen från beslut om lönegaranti till dess utbetalning sker är byråkratisk och tar, även i bästa fall, viss tid. Beslutet om lönegaranti ska fattas av konkursförvaltaren eller rekonstruktören, som även måste pröva omfattningen av den enskilde arbetstagarens rätt. Besluten skickas därefter till Länsstyrelsen som är den myndighet som administrerar själva utbetalningen. Tiden mellan konkurs- eller rekonstruktionsbeslutet och att beslut om lönegaranti fattas, samt mellan beslut om lönegaranti och utbetalning bör i möjligaste mån minimeras.

Du som arbetsgivare och vi som konkursförvaltare/rekonstruktör kan framförallt påverka tidsutdräkten fram till beslut om lönegaranti. Genom att redan före konkurs-/rekonstruktionsbeslutet ta fram och sammanställa vissa handlingar möjliggörs för konkursförvaltaren/rekonstruktören att hantera löneanspråken i princip omgående. De handlingar som med fördel kan förberedas och överlämnas till konkursförvaltaren/rekonstruktören redan vid det första inledande mötet är följande.

  1. förteckning över samtliga anställda med uppgift om anställningstid, anställningsgrad, bruttolön och förmåner,
  2. kopia på samtliga anställningsavtal,
  3. upprättad lönespecifikation för den närmast förestående löneutbetalningen,
  4. lönespecifikationer för tre månader bakåt i tiden,
  5. arbetsgivarintyg fram till konkursbeslutet,
  6. betyg över anställningen,
  7. kontrolluppgift för lön eller annan ersättning som betalats före konkursbeslutet, och
  8. löneuppgifter m.m. för anställda till FORA Försäkringscentral för avtalspension och avgångsvederlag.

 

Framtagning av ovanstående handlingar och information är en bra förberedelse inför en konkurs eller företagsrekonstruktion. Min personliga erfarenhet är att dessa förberedelser bidrar till att de anställda känner sig vara i trygga händer och kan förlita sig på att deras rättigheter tillvaratas och att frågan om lönegaranti kan hanteras på det mest effektiva sättet. Därigenom kan energin hos såväl anställda som arbetsgivare fokuseras på att rädda de värden som finns i verksamheten.

Många arbetstagare känner säkert oro inför ett stundande rekonstruktions- eller konkursförfarande och i vilken omfattning de kan förvänta sig att få lönefordringar ersatta. Regelverket kring omfattningen av lönegarantin är tekniskt komplicerat och kan vara svårtillgängligt för den som inte är insatt. Nedan lämnas därför en kort redogörelse för lönegarantins omfattning i grova drag, vilken med fördel kan lämnas vidare till oroade anställda. Det är emellertid viktigt att komma ihåg att den exakta omfattningen av vilken lönegaranti en enskild arbetstagare har rätt till måste prövas för varje anställd.

 

REGLER FÖR LÖNEGARANTI VID KONKURS OCH FÖRETAGSREKONSTRUKTION

Reglerna för den statliga lönegarantin finns i lönegarantilagen. Lönegarantin omfattar innestående lön som belöper på tiden tre månader före konkursansökningen och inom en månad efter beslutet om konkurs. Lönegarantin utbetalas också för uppsägningstid beräknat enligt lagen om anställningsskydd, LAS, oavsett vilken uppsägningstid som anges i anställningsavtalet.

Lönegarantin omfattar även ersättning för semesterersättning, uteblivna löneförmåner, pension och utlägg. Vad gäller semesterlön och semesterersättning omfattas sådan ersättning för det löpande och det närmast föregående intjänandeåret.

Takbeloppet för vad en anställd kan få ersatt genom lönegarantin är fyra prisbasbelopp, d.v.s. 189 200 kr för 2020. För att ha rätt till lönegarantin gäller även att arbetstagaren antingen arbetar för konkursboet eller står till arbetsmarknadens förfogande såsom arbetssökande, d.v.s. är inskriven hos Arbetsförmedlingen som arbetssökande.

Den som själv eller tillsammans med närstående har ägt en väsentlig andel av företaget senare än sex månader före konkursansökningen och som har haft ett betydande inflytande över dess verksamhet, d.v.s. allt som oftast när det gäller mindre företag, den som representerar arbetsgivaren, har dock inte rätt till lönegaranti.

Tveka inte att kontakta oss om Ni har funderingar om ovanstående eller behöver rådgivning om hur Ni ska hantera och bemöta Era arbetstagare när företaget står inför ekonomiska problem.

Ytterligare information om rätten till lönegaranti för arbetstagare finns på Trägårdh Advokatbyrås hemsida, länk här, och på Länsstyrelsens hemsida, länk här.

Följ gärna Trägårdh Advokatbyrå på Linkedin för att ta del av artiklar och nyheter från oss och besök gärna in på vår hemsida med jämna mellanrum för senaste nytt.

Robert Gerdin

Advokat, konkursförvaltare

Trägårdh Advokatbyrå

Kort fakta om Trägårdh

Trägårdh Advokatbyrå har kontor i Malmö och i Lund. Advokatbyråns huvudsakliga kompetensområden är insolvensrätt, fastighetsrätt (inklusive kommersiell hyresrätt och entreprenadrätt), företagstransaktioner, bolagsrätt, arbetsrätt och tvistelösning.

Läs mer om vårt expertteam inom rättsområdet insolvens här.