ARTIKEL / MINISERIE (INTRODUKTION)

MINISERIE:
SKYDDA FÖRETAGETS VERKSAMHET PÅ EN KONKURRENSUTSATT MARKNAD
INTRODUKTION

En rörlig arbetsmarknad i kombination med ett hårt konkurrensutsatt kunskapssamhälle kräver i många fall att arbetsgivare vidtar åtgärder för att skydda sin verksamhet mot angrepp eller otillbörlig konkurrens. Detta gäller såväl i förhållande till samarbetspartners och konsulter som i förhållande till anställda. I denna miniserie beskrivs, i en rad korta artiklar, möjligheterna att skydda företagets verksamhet på en konkurrensutsatt marknad i ett arbetsrättsligt perspektiv, dvs i förhållande till anställda och tidigare anställda.

Inledningsvis konstateras att det under pågående anställningstid råder en lojalitetsplikt mellan arbetstagaren och arbetsgivaren som för arbetstagarens del t.ex. innebär att arbetstagaren inte får bedriva verksamhet som konkurrerar med den verksamhet arbetsgivaren bedriver. Lojalitetsplikten innebär vidare att anställda ska agera lojalt och i arbetsgivarens bästa och inte vidta åtgärder som innebär skada för arbetsgivaren.

Efter att anställningen upphört är läget det omvända. Det råder ingen kvardröjande lojalitetsplikt och huvudregeln är att det ska råda fri konkurrens i näringslivet och att arbetstagare fullt ut ska kunna utnyttja sina yrkeskunskaper inom ramen för annat arbete – även i konkurrerande verksamheter. I vissa fall kan det dock vara befogat för en arbetsgivare att reglera eller inskränka den rätten i någon mån, vilket innebär att det kan finnas skäl att avtala om sekretess, konkurrensförbud eller rekryteringsförbud med anställda som gäller även efter att anställningen har upphört.

I viss mån åtnjuter arbetsgivaren ett skydd enligt lag mot att företagshemligheter röjs eller utnyttjas av anställda i annans verksamhet. Men skyddsbehovet tillgodoses inte fullt ut härigenom utan det föreligger ofta skäl att komplettera med bestämmelser om t.ex. sekretess och konkurrensförbud i det enskilda anställningsavtalet, i de fall det är möjligt och lämpligt. Vilka överväganden som behöver göras i samband härmed kommer att belysas i denna miniserie som består av några korta och översiktliga artiklar på området. Miniserien går att ta del av här på vår hemsida med notiser härom i sociala medier under veckorna 38 – 41 med start onsdagen den 18 september enligt nedan.

MINISERIE: SKYDDA FÖRETAGETS VERKSAMHET PÅ EN KONKURRENSUTSATT MARKNAD
  • Del 1 (onsdag den 18 september): Företagshemligheter och sekretess
  • Del 2 (onsdag den 25 september): Konkurrensförbud
  • Del 3 (onsdag den 2 oktober): Rekryteringsförbud (kolleger, kunder och samarbetspartners)
  • Del 4 (onsdag den 9 oktober): Immateriella rättigheter och anställningsavtal

Om ni har frågor eller funderingar på det arbetsrättsliga området är ni varmt välkomna att kontakta undertecknad eller någon av medarbetarna vid Trägårdhs arbetsrättsgrupp, kontaktuppgifter finns här.

Följ gärna Trägårdh Advokatbyrå på Linkedin för att ta del av artiklar och nyheter från oss och besök gärna in på vår hemsida med jämna mellanrum för senaste nytt.

Helena O. Malmström Advokat / Partner

Trägårdh Advokatbyrå arbetsrättsgruppen

Kort fakta om Trägårdh

Trägårdh Advokatbyrå har kontor i Malmö och i Lund. Advokatbyråns huvudsakliga kompetensområden är insolvensrätt, fastighetsrätt (inklusive kommersiell hyresrätt och entreprenadrätt), företagstransaktioner, bolagsrätt, arbetsrätt och tvistelösning.

Att medverka till och lämna rådgivning i samband med upprättande eller omförhandling av anställningsavtal är en vanligt förekommande typ av uppdrag på byrån. I detta ingår inte sällan frågor och förhandling om införande av konkurrensförbud för t.ex. nyckelpersoner. Läs mer om vårt expertteam inom rättsområdet arbetsrätt här.