INFORMATION

Nya besked från regeringen idag om stöd till företag pga coronapandemin

Regeringen föreslår ett omställningsstöd till företag som förlorat en större andel av sin omsättning, dvs 30 procent eller mer, under mars och april 2020.

Förslagets detaljer är inte klara än men avsikten är att omställningsstöd ska kunna sökas av alla företag som uppfyller kraven oberoende av typ av företag (alltså som det får förstås, oavsett bransch). Regeringen kommer att föra en dialog med EU-kommissionen då förslaget kan komma att behöva godkännas av kommissionen ur statsstödssynpunkt.

Syftet med stödet är att möjliggöra för företag att klara av den akuta krisen för att ställa om och anpassa sin verksamhet efter rådande läge. Möjligheten att erhålla omställningsstöd är i dagsläget tidsbegränsad.

För att kunna erhålla stödet krävs

  1. att företaget har haft en omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret, och
  2. att företaget har ett omsättningstapp på minst 30 procent. (Omsättningstappet beräknas på mars och april 2020 jämfört med samma månader förra året.)

Storleken på stödet kommer att bero på hur stort bortfall av omsättningen ett företag har haft och kan komma att variera mellan 22,5 och 75 procent av företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader för mars och april 2020.

Detta innebär att hyreskostnader räknas in och att företag således får visst stöd för hyreskostnader om man i övrigt uppfyller kraven för att kunna erhålla stödet. Hyresstödet enligt parallellt regelverk vid överenskommelse om sänkta hyror gäller alltjämt för dem det berör. Läs mer om hyresstödet här.

Omställningsstöd ska kunna beviljas företag och organisationer som bedriver näringsverksamhet i Sverige och har F-skatt. Stödet betalas ut genom Skatteverket. Maxbeloppet föreslås vara 150 miljoner kronor per företag.

Man avser inte bevilja stöd åt företag som är på obestånd.

Mer information finns på regeringens hemsida här. För exempel på beräkning av omställningsstödet, se regeringens pressbilder här.

Kort fakta om Trägårdh

Trägårdh Advokatbyrå har kontor i Malmö och i Lund. Advokatbyråns huvudsakliga kompetensområden är insolvensrätt, fastighetsrätt (inklusive kommersiell hyresrätt och entreprenadrätt), företagstransaktioner, bolagsrätt, arbetsrätt och tvistelösning.

Helena Olenmark Malmström

Helena Olenmark Malmström

Partner