Affärsjuridk

Arbetsrätt

Ett centralt rättsområde för en effektiv organisation

Bolagets anställda är ofta dess viktigaste tillgång, vilket löpande aktualiserar en rad frågor inom arbetsrätt. Vi på Trägårdh biträder regelbundet företag vid upprättande och omförhandling av anställningsavtal, uppsägningar, omorganisationer och arbetsrättsliga frågor kring företagssekretess.  Vi hanterar även arbetsrättsfrågor vid verksamhetsöverlåtelser då det kan uppstå oväntade och oönskade konsekvenser om arbetsrätten inte beaktas i ett tidigt skede.

Arbetsrätt inkluderar även ett ansvar för arbetsmiljö och efterlevnad av andra lagstiftningar på området såsom diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen. Vi biträder i samtliga frågor på det arbetsrättsliga området och kan bland annat hjälpa företag med strukturer för, och hanteringen av, det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) inklusive upprättandet av olika policydokument.

I samband med viktigare beslut i verksamheten är det arbetsgivarens ansvar att se till att arbetstagarorganisationer hålls informerade med möjlighet att förhandla i frågorna. Vi erbjuder arbetsrättsligt biträde och rådgivning till arbetsgivaren genom hela processen. Vid tvister mellan arbetsgivare och arbetstagare bistår vi självfallet med rådgivning och agerar ombud vid förlikningsförhandlingar eller vid domstolsprocesser.

Vill du veta mer?

Charlotte Andersson

Partner, Advokat