Affärsjuridk

Bolagsrätt

Då bolagsrätt utgör grunden i flertalet affärsjuridiska frågeställningar, erbjuder vi ett brett spektrum av rådgivning. Vår bolagsrättsliga rådgivning anlitas främst av ägare, styrelseledamöter och bolagsledning under ett bolags uppstartsfas eller avveckling i form av exempelvis likvidation. Vi biträder även ekonomiska föreningar, kommanditbolag och handelsbolag.

Vi har en omfattande erfarenhet inom bolagsbildning, finansiering, investeringar samt kapitalanskaffning vid exempelvis emissioner, men även av frågor kring minoritets- och kapitalskydd, bolagsstämmor och styrelseansvar. Andra vanligt förekommande uppdrag är hänförliga till generationsskiften och upprättande av aktieägaravtal.

Vår bolagsrättsliga kompentensgrupp utgörs i flera fall av jurister som även har examen i ekonomi. Denna spetskompetens är särskilt viktig vid företagsbesiktningar och företagsanalyser vilka utgör en väsentlig del av en due diligence-process, men är även betydelsefull i samband med aktivt styrelsearbete.

Vill du veta mer?

Viviénne Dahlstrand

Partner, Advokat och Civilekonom

Charlotte Andersson

Partner, Advokat